send link to app

9Wat app for iPhone and iPad


4.2 ( 7632 ratings )
Travel Book
Developer: Creative Technology For Community (Social Enterprise) Company Limited
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 30 Sep 2014
App size: 451.24 Mb

“ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง” หนังสือดิจิตอลไกด์ จะพาคุณไปตะเวน สักการะ 9 วัดดังรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่จะช่วยแนะนำคุณตั้งแต่ วิธีปฏิบัติตนในการเข้าพระอารามหลวงในวัดต่างๆ ข้อมูลประวัติความเป็นมา คติความเชื่อ ไปจนถึงวิธีการสักการะและเส้นทางการเดินทาง ในมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา ให้คุณได้สัมผัสถึงแก่นความงามวัดไทยแท้แบบ Virtual Tour พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์อัศดงในยามเย็น ด้วย Time Lapse เหมือนประหนึ่งว่าได้ไปอยู่ ณ ที่นั่นจริงๆ
----------------------------------------------------------------------
ผลงานนี้จัดทำขึ้นโดย นายอิทธิรัตน์ หลักกรต นายทองพูน ซาสุทธศรี นางสาวเมทินี ภูพิชิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี