send link to app

“ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง” หนังสือดิจิตอลไกด์ จะพาคุณไปตะเวน สักการะ 9 วัดดังรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่จะช่วยแนะนำคุณตั้งแต่ วิธีปฏิบัติตนในการเข้าพระอารามหลวงในวัดต่างๆ ข้อมูลประวัติความเป็นมา คติความเชื่อ ไปจนถึงวิธีการสักการะและเส้นทางการเดินทาง ในมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา ให้คุณได้สัมผัสถึงแก่นความงามวัดไทยแท้แบบ Virtual Tour พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์อัศดงในยามเย็น ด้วย Time Lapse เหมือนประหนึ่งว่าได้ไปอยู่ ณ ที่นั่นจริงๆ
----------------------------------------------------------------------
ผลงานนี้จัดทำขึ้นโดย นายอิทธิรัตน์ หลักกรต นายทองพูน ซาสุทธศรี นางสาวเมทินี ภูพิชิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี